Deelnamevoorwaarden voor de Instagram wedstrijd #zooplushuisdiermomenten

§ 1 Algemene bepalingen

1. De organisator en sponsor van de wedstrijd " UGC #zooplushuisdiermomenten " (hierna "wedstrijd") is zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München - hierna "organisator".

2. De organisator verklaart dat de wedstrijd op geen enkele manier wordt gesponsord, onderschreven, beheerd door of verbonden is aan een derde partij die eigendom is van Instagram. Instagram aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wedstrijd. Alle vragen, opmerkingen, klachten en claims met betrekking tot de wedstrijd moeten worden gericht aan de promotor en niet aan de eigenaar of beheerder van Instagram.

§ 2 Duur van de wedstrijd

1. De wedstrijd begint op 11 juli om 19:05 uur en eindigt op 25 juli om 19:05 uur (hierna "wedstrijdperiode").

2. De inzendingen voor de wedstrijdopdracht bedoeld in § 4 punt 2 van de algemene voorwaarden moeten tijdens de wedstrijdperiode worden ingediend, op voorwaarde dat de datum, het uur en de minuut van de publicatie van de opmerking met het wedstrijdantwoord onder de Instagram-post van de wedstrijd telt.

§ 3 Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

1. Deelname aan de wedstrijd is vrijwillig en gratis.

2. De prijsvraag staat open voor natuurlijke personen die hun woonplaats hebben op het grondgebied van Nederland, meerderjarig zijn en volledig handelingsbekwaam.

3. De wedstrijd wordt georganiseerd in Nederland.

4. Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend toegestaan op eigen naam, d.w.z. het is niet toegestaan om namens derden een deelnameprofiel aan te maken en prijsvraaginschrijvingen te doen.

5. Werknemers, leden van de bestuursorganen en vertegenwoordigers van de organisator en andere derden die direct betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de prijsvraag, alsmede personen die op andere basis dan arbeid permanent met voornoemden samenwerken, alsmede hun naaste familieleden, te weten bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, broers en zussen, echtgenoten, ouders van echtgenoten, met hen samenlevende personen in een op een huwelijk gelijkende relatie en personen die in een adoptierelatie met hen staan, kunnen niet aan de prijsvraag deelnemen.

6. Deelname aan de prijsvraag en de bijbehorende verstrekking van persoonsgegevens is geheel vrijwillig. Een persoon die wenst deel te nemen aan de wedstrijd (hierna "deelnemer") is verplicht om, a. kennis te nemen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de wedstrijd zoals uiteengezet in deze deelnamevoorwaarden;

b. kennis te nemen van het privacy beleid van de organisator, dat kan worden ingezien op Algemene privacyverklaring (Art. 13 EU-AVG)

7. De wedstrijd staat open voor personen die beschikken over een eigen Instagram-profiel, aangemaakt en onderhouden in overeenstemming met de voorwaarden van Instagram (hierna "gebruikersaccount"), en een internetverbinding. Het is niet toegestaan voor een deelnemer om deel te nemen aan de wedstrijd via een fictief gebruikersaccount, d.w.z. een account dat is gebaseerd op andere persoonlijke gegevens dan de werkelijke persoonlijke gegevens van de natuurlijke persoon die het account beheert.

§ 4 Basisregels en procedure van de wedstrijd

1. De wedstrijd wordt uitgevoerd in de Instagram post op het account @zooplus.nl op Instagram onder de link https://www.instagram.com/zooplus.nl/ (hierna "fan pagina").

2. De taak van de deelnemer is om een korte video van de grappige, gekke of dierbare momenten van hun huisdier te publiceren, deze video op hun Instagram-account te plaatsen (zodat deze openbaar kan worden bekeken) en te taggen #zooplushuisdiermomenten en @zooplus.nl (hierna "wedstrijdwerk").

3. Elke deelnemer kan meer dan één wedstrijdwerk insturen, maar er kan slechts één wedstrijdwerk van een deelnemer worden bekroond. De deelnemer kan slechts vanaf één gebruikersaccount deelnemen aan de wedstrijd, ongeacht hoeveel gebruikersaccounts hij heeft op Instagram.

4. Alleen wedstrijdwerken mogen worden ingezonden voor de wedstrijd:

a. die gerelateerd zijn aan de wedstrijd;

b. die voldoen aan de bepalingen in deze deelnamevoorwaarden;

c. waarop de deelnemer auteursrechten heeft;

d. die geen handelsmerken, afbeeldingen van derden, reclame- en promotieboodschappen van concurrerende bedrijven bevatten.

5. Wedstrijdwerken die niet voldoen aan de bepalingen in deze deelnamevoorwaarden worden uitgesloten van deelname.

6. De deelnemer verklaart dat het door hem/haar ingezonden wedstrijdwerk geen inhoud bevat die in strijd is met toepasselijke wetgeving of de goede zeden, in het bijzonder dat het geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrecht, recht op een eigen afbeelding, recht op privacy; dat het niet aanzet tot geweld en intolerantie; geen inhoud bevat die intimiderend, aanstootgevend, vulgair, obsceen of beledigend voor de gevoelens van anderen is, waaronder religieuze gevoelens; dat het geen geweld of racistische inhoud weergeeft, het recht op privacy schendt of anderszins ongepast is of inhoud van derden promoot.

7. De tot de wedstrijd toegelaten werken mogen, in overeenstemming met § 8 van deze deelnamevoorwaarden, worden gebruikt in promotionele activiteiten van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om een op de fan pagina gepubliceerd wedstrijdwerk te verwijderen als het niet voldoet aan de bepalingen in deze deelnamevoorwaarden of om andere belangrijke, gerechtvaardigde redenen.

8. De winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers.

9. De uitslag van de wedstrijd wordt binnen 5 werkdagen vanaf de dag van beëindiging van de wedstrijd bekendgemaakt op het Instagram-account @zooplus.nl en de winnaars van de wedstrijd (hierna "winnaars") worden hierover direct geïnformeerd in privé Instagram-berichten, waarmee de deelnemer akkoord gaat.

10. Om zijn deelname aan de wedstrijd te bevestigen en de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar binnen 5 werkdagen na de publicatie van de lijst met winnaars, of het versturen van het privé Instagram-bericht, contact opnemen met de organisator via een privébericht op het profiel @zooplus.nl en hem de informatie verstrekken die nodig is voor de levering van de prijs, zoals zijn voor- en achternaam en het exacte e-mailadres van de klant dat is gekoppeld aan zijn zooplus-klantenaccount waar de prijs zal worden geüpload. Als de winnaar zijn deelname niet binnen de hierboven aangegeven tijd en vorm bevestigt, of de naam en het adres voor levering niet opgeeft waardoor de prijs niet kan worden geleverd, of onjuiste informatie verstrekt, verliest hij het recht op ontvangst van de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

11. De prijzen worden uitsluitend binnen 30 werkdagen geleverd.

12. De organisator is aansprakelijk voor niet-levering van de prijs doordat de winnaar de prijs niet heeft ontvangen of onjuiste adresgegevens heeft opgegeven. In dit geval blijft de prijs eigendom van de organisator.

13. De prijzen, die eigendom blijven van de organisator, kunnen door het selectiecomité worden toegekend aan andere deelnemers die zijn geselecteerd volgens de richtlijnen van deze deelnamevoorwaarden.

§ 5 Prijs

1. De prijs bestaat uit een online voucher ter waarde van 250 euro die kan worden gebruikt op https://www.zooplus.nl/ voor alle producten (hierna de "prijs" genoemd). De organisator voorziet 1x prijs in deze wedstrijd.

2. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen in deze wedstrijd.

3. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. De geldwaarde van de prijs kan niet worden uitbetaald of worden ingewisseld voor een andere prijs. Winnaars hebben geen recht op speciale voorwaarden van de prijs.

4. Als de winnaar zich terugtrekt uit de prijs, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer, bepaald door het selectiecomité.

§ 6 Rechten en plichten van de organisator

1. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten, een wedstrijdwerk van de fan pagina te verwijderen of een deelnemer het recht op de prijs te ontnemen als hun handelingen in strijd zijn met de wet of de goede zeden, de legitieme belangen van derden schaden of in strijd zijn met de bepalingen van deze deelnamevoorwaarden, met name als:

a. ze niet persoonlijk handelen, maar via derden;

b. ze niet meerderjarig zijn;

c. er claims worden ingediend door derden in verband met hun wedstrijdwerk, in het bijzonder met betrekking tot de publicatie van een gelijkenis van een persoon die is vastgelegd in het wedstrijdwerk of de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

2. Om twijfels over de deelname van een deelnemer aan de wedstrijd op te helderen, kan de organisator contact opnemen met de deelnemer via het door de deelnemer opgegeven communicatiekanaal (bijvoorbeeld per e-mail of via Instagram), waarmee de deelnemer akkoord gaat.

3. De organisator is niet verantwoordelijk voor de tijdige verzending en verwerking van informatie veroorzaakt door de werking van Instagram, technische problemen of andere computerstoringen, het uitvallen van de internetverbinding of andere storingen van technische aard.

§ 7 Intellectuele eigendomsrechten op de wedstrijdwerken

1. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer dat hij/zij de enige auteur is van het wedstrijdwerk (hierna ook "werk" genoemd) en dat hij/zij recht heeft op onbeperkte eigendoms- en persoonlijke auteursrechten op het wedstrijdwerk, dat een uitdrukking is van zijn/haar eigen individuele creatie met origineel karakter en vrij is van materiële en juridische gebreken, evenals aanspraken van derden.

2. In het geval dat bovenstaande informatie niet in overeenstemming blijkt te zijn met de feitelijke en/of juridische status, is de deelnemer die het wedstrijdwerk heeft ingestuurd exclusief en volledig aansprakelijk en verklaart hierbij dat hij/zij alle gerelateerde schade van de organisator zal dragen, in het bijzonder die gerelateerd aan claims van derden. Een dergelijke deelnemer wordt ook gediskwalificeerd en uitgesloten van de wedstrijd, en als hij/zij de prijs heeft ontvangen, is hij/zij verplicht deze onmiddellijk aan de organisator te retourneren of de tegenwaarde ervan te betalen.

3. Door zijn/haar wedstrijdwerk in te zenden, verleent de deelnemer de organisator gratis een niet-exclusieve licentie die de organisator het recht geeft om het wedstrijdwerk, dat een werk is in de zin van de wet, te gebruiken voor het uitvoeren van de wedstrijd en promotie, in overeenstemming met de hieronder vermelde principes en soorten gebruik.

4. De niet-exclusieve licentie voor het wedstrijdwerk wordt verleend zonder territoriale, tijdelijke (d.w.z. eeuwigdurende) of kwantitatieve beperkingen voor de volgende soorten gebruik

a. opslag en reproductie van het werk met behulp van elke opnametechnologie;

b. herverspreiding van het werk door het publiekelijk tonen, reproduceren en beschikbaar maken van het werk op zo'n manier dat iedereen het kan openen op een plaats en tijdstip van zijn keuze, inclusief herverspreiding op het internet, inclusief op de website en sociale media van de organisator, evenals op andere internetportalen, websites en andere vormen van communicatie, promotie en reclame van de organisator of zijn producten.

5. De deelnemer is volledig aansprakelijk in het geval dat derden claims indienen tegen de organisator in verband met het gebruik van zijn rechten onder deze deelnamevoorwaarden.

6. De deelnemer stemt ermee in dat de organisator het ingezonden wedstrijdwerk mag publiceren op haar website en in sociale media en mag gebruiken voor haar reclamedoeleinden.

7. De deelnemer stemt ermee in dat, als zijn/haar afbeelding deel uitmaakt van het wedstrijdwerk, de organisator zijn/haar afbeelding vrij mag gebruiken voor de doeleinden die zijn vermeld in de deelnamevoorwaarden.

8. De organisator behoudt zich het recht voor om de eigendomsrechten op de bekroonde wedstrijdwerken te verwerven, voor alle soorten gebruik die bekend zijn op het moment van overhandiging van de prijs aan de winnaar zonder territoriale of kwantitatieve beperkingen, waaronder in het bijzonder de volgende soorten gebruik:

a. opslag en reproductie van het werk - creatie door middel van elke methode, inclusief drukken, reprografie, magnetische opname en digitale technieken;

b. distributie van kopieën waarop het werk is vastgelegd - in de handel brengen, uitlenen, verkopen of verhuren;

c. verspreiding van het werk, waaronder begrepen het publiekelijk presenteren, tentoonstellen, tonen, reproduceren, uitzenden, opnieuw uitzenden en het werk op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen dat iedereen er toegang toe heeft op een door hem of haar gekozen plaats en tijdstip, waaronder begrepen verspreiding in drukvorm, op televisie, op internet, waaronder begrepen op de website van de organisator, en op sociale media (zoals, maar niet beperkt tot. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat), evenals op andere internetportalen, websites, posters, inclusief grootformaat posters, evenals in alle andere vormen van communicatie, promotie en reclame van de organisator (inclusief, maar niet beperkt tot, films of commercials, buitenreclame, PoS-materiaal), en om goederen of diensten van de organisator te identificeren, inclusief een merkaanvraag of andere intellectuele eigendomsrechten zonder territoriale beperking

9. De organisator verwerft ook het recht

a. het werk in zijn geheel of onderdelen daarvan te wijzigen en aan te passen, alsmede varianten daarvan te vormen, in het bijzonder het werk in zijn geheel of onderdelen daarvan te wijzigen of te vertalen;

b. het bekroonde prijsvraagwerk anoniem te verspreiden en toezicht te houden op de wijze waarop het werk wordt gebruikt;

c. varianten van het bekroonde prijsvraagwerk uit te voeren en te gebruiken.

10. De winnaar machtigt de organisator om zijn/haar persoonlijk auteursrecht uit te oefenen in het kader van de anonieme verspreiding van het bekroonde wedstrijdwerk en om toezicht te houden op de wijze van gebruik van het wedstrijdwerk. Verder verplicht de deelnemer zich de persoonlijke auteursrechten op het bekroonde wedstrijdwerk niet uit te oefenen.

11. De organisator is gerechtigd de varianten van het bekroonde prijsvraagwerk te gebruiken en te vervreemden volgens dezelfde uitgangspunten en voor dezelfde vormen van gebruik als bij het bekroonde prijsvraagwerk. 12. de deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het doel waarvoor het bekroonde wedstrijdwerk zal worden gebruikt, zoals omschreven in de deelnamevoorwaarden, en dat hij/zij akkoord gaat met dit gebruik van het wedstrijdwerk door de organisator.

13. De deelnemer is jegens de organisator volledig aansprakelijk indien een derde claimt of stelt dat de organisator aansprakelijk is in verband met het gebruik van het toegekende wedstrijdwerk door de organisator, waarop de deelnemer overeenkomstig het bepaalde in deze deelnamevoorwaarden rechten heeft verworven.

14. Vanwege het feit dat de deelnemer de prijs kan ontvangen door deel te nemen aan de wedstrijd onder de in de deelnamevoorwaarden beschreven voorwaarden, heeft de deelnemer geen recht op een aanvullende vergoeding voor het verlenen van de niet-exclusieve licentie of overdracht van de eigendomsrechten voor de bovengenoemde vormen van gebruik en voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van de persoonlijke auteursrechten op het bekroonde wedstrijdwerk.

15. Op verzoek van de organisator is de winnaar verplicht een schriftelijke overeenkomst te sluiten over de overdracht van de eigendomsrechten in overeenstemming met de bepalingen van deze deelnamevoorwaarden. De winnaar heeft op basis hiervan geen recht op een aanvullende vergoeding.

§ 8 Gegevensbescherming

Voor zover in het kader van de wedstrijd persoonsgegevens van deelnemers worden verzameld, worden deze gegevens uitsluitend vastgesteld, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd gewist. De deelnemer stemt hier uitdrukkelijk mee in. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier Algemene privacyverklaring (Art. 13 EU-AVG)

§ 9 Klachten

1. Elke deelnemer heeft het recht om klachten over het verloop of het resultaat van de wedstrijd in te dienen, zowel tijdens de wedstrijdperiode als na afloop van de wedstrijd, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de wedstrijd (bij klachten die aangetekend worden verzonden, is de datum van de poststempel bepalend).

2. Klachten worden per aangetekende post met de aantekening "Wedstrijd UGC #huisdiermomenten - Klacht" verzonden naar het adres van de organisator zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, onder vermelding in de onderwerpregel van het bericht, alsmede per privébericht, waarvan de ontvanger de fanpagina @zooplus.nl op Instagram is.

3. Klachten worden door de organisator binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst in behandeling genomen. De deelnemer wordt per e-mail of per aangetekende post naar het in de klacht vermelde adres op de hoogte gesteld van de beslissing van de organisator.

4. De klacht dient de naam en achternaam en het adres te bevatten van degene die de klacht indient en een gedetailleerde beschrijving van de oorzaken of redenen van de klacht alsmede de beoogde wijze van afhandeling van de klacht.

§ 10 Slotbepalingen

1. De deelnamevoorwaarden kunnen tijdens de wedstrijdperiode worden bekeken onder het wedstrijditem op de fan pagina of op de website onder de volgende link https://www.instagam.com/zooplus.nl/

2. Alle informatie over de wedstrijd kan worden opgevraagd door contact op te nemen met de organisator via een privé Instagram bericht via het officiële account @zooplus.nl of door een e-mail te sturen naar socialmedia_nl@zooplus.com

3. In zaken die niet in deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, is het Duitse recht van toepassing.

4. Alle geschillen die voortvloeien uit de verplichtingen van deze wedstrijd worden beslecht door de bevoegde gewone rechtbank.

5. De deelnamevoorwaarden worden van kracht op de dag van aanvang van de wedstrijd.

Algemene privacyverklaring (Art. 13 EU-AVG)

1. Wie is verantwoordelijk voor de privacyverklaring en bij wie kun je terecht?

zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München,

Tel.: NL: +31 (0) 2- 262 21 61

België: +32 2 588 71 66 E-Mail:.service@zooplus.nl

2. Kan ik bezwaar maken tegen de privacyverklaring of deze intrekken?

Er is geen mogelijkheid om je af te melden, aangezien de deelname aan de wedstrijd niet kan worden ingetrokken volgens de algemene voorwaarden.

3. Welke gegevens worden er verwerkt en voor welk doel?

Beschrijving van de gegevensverwerking

  • Naam en postadres van winnaars van sociale media-wedstrijd
  • Zodat de winnaars hun prijzen kunnen ontvangen (verzonden naar hun huisadres)
  • Art 6(1)(b) of GDPR (Contract)

4. Aan wie geven we de gegevens door en voor welke doeleinden?

Externe ontvanger

Waar de prijs wordt verstrekt door onze promotiepartners, ontvangen de promotiepartners deze gegevens.

5. Is er een doorgifte van gegevens naar een derde land?

Nee

6. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Gedurende 30 dagen nadat de wedstrijd is afgelopen.

7. Is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om wettelijke of ...

Is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om wettelijke of contractuele redenen?

Ja

8. Is er geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw persoonlijke gegevens

Is er geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw persoonlijke gegevens of profilering op grond van artikel 22?

Nee

9. Welke rechten heb je?

Je hebt te allen tijde het recht om een bevestiging van zooplus te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op rectificatie, wissing en beperking van de gegevensverwerking, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om de overdracht van gegevens aan te vragen. Voor informatiebehoeften of verzoeken, herroepingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, kun je een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming of naar de bovenstaande contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer er zich schendingen van de privacy voordoen.

10. Bijzondere informatie over het recht van bezwaar

Case-specific recht van bezwaar

Je hebt het recht om, om redenen van jouw eigen situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr.4 AVG. voor klantenadvies en klantenservice en voor verkoopdoeleinden. Als je bezwaar maakt, worden jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij zooplus overtuigende legitieme gronden voor verwerking aantoont die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden

zooplus kan jouw gegevens ook verwerken voor direct marketing voor zover wettelijk toegestaan. Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend. De contactgegevens zijn te vinden in rubriek 1.

11. Hoe kan ik de functionaris voor gegevensbescherming bereiken?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail: ph@hwdata.de.