Doe mee & win!

Doe mee & Win!

1. Initiatiefnemer

1.1 Initiatiefnemer van deze winactie is zooplus SE, gevestigd aan de Sonnenstraße 15, 80331 in München, Duitsland (in het vervolg ‘zooplus’ genoemd). Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook/Instagram en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook/Instagram.

2. Deelname

Elke in Nederland & België woonachtige natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar kan gratis en zonder aankoopverplichting deelnemen. Medewerkers van de organisator en hun familieleden, evenals medewerkers van de aan deze wedstrijd deelnemende bedrijven en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. Deelname is alleen mogelijk met het opnemen van deze deelnamevoorwaarden. De juridische procedure is uitgesloten.

3. Actieperiode

De looptijd van de actie staat aangeven in de beschrijving van de winactie.

4. Implementatie en verwerking

De organisator behoudt zich het recht voor om opmerkingen te verwijderen, in het bijzonder als de inhoud niet voldoet aan de vereisten van de wedstrijd en / of van xenofobe, seksuele en / of illegale aard is.

De deelnemer gaat ermee akkoord door de organisator te worden geïnformeerd door te worden getagd in een opmerking op de wedstrijd post in het geval van een . De promotor zal de deelnemer vragen om via een direct bericht contact met hem op te nemen om zijn / haar postadres en andere noodzakelijke gegevens te verstrekken om de prijs te verzenden. Prijzen worden alleen verzonden binnen Nederland. Als de respectievelijke winnaar niet binnen 1 week na ontvangst van de directe kennisgeving contact opneemt met de informatie over de prijs, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.

De organisator heeft het recht om de wedstrijd op elk moment om gegronde redenen te beëindigen. Een dergelijke oorzaak wordt in het bijzonder geacht aanwezig te zijn als het verloop van de prijstrekking op ontoelaatbare wijze is beïnvloed of als er een poging is gedaan om een ​​dergelijke invloed uit te oefenen. Daarnaast heeft de organisator het recht om de wedstrijd te verlengen of prijzen uit te reiken voor het einde van de wedstrijd.

5. Prijzen

De winnaar ontvangt de genoemde prijs in het betreffende bericht.

Winnaar wordt willekeurig gekozen. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet contant worden uitbetaald of door de winnaar worden ingewisseld. De organisator heeft het recht om de betreffende prijs op korte termijn te vervangen.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aan ons verstrekte informatie. De deelnemer is verantwoordelijk voor eventuele claims van derden als hij / zij materiaal gebruikt waarop hij / zij niet de rechten bezit of dat anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving. In dit verband wordt de organisator ontslagen van de verplichting tot schadevergoeding door de deelnemer.

Schadeclaims tegen de organisator in verband met de wedstrijd zijn uitgesloten - binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan ​​- ongeacht de juridische gronden, tenzij de organisator opzettelijk of grove nalatigheid wettelijke verplichtingen heeft geschonden. Aansprakelijkheid voor onjuiste informatie of omschrijvingen van de aangeboden prijzen is - voor zover wettelijk mogelijk - uitgesloten. De prijzen kunnen in hun presentatie verschillen van de prijzen die worden gepresenteerd in het promotiemateriaal dat voor deze wedstrijd wordt gebruikt.

De organisator is niet aansprakelijk voor de tijdige verwerking en verzending van geregistreerde looptijden en persoonlijke gegevens via de Facebook / Instagram-fanpagina, hetzij als gevolg van technische of andere computerstoringen of andere fouten.

7. Gegevensbescherming

Voor zover persoonlijke gegevens van deelnemers worden verzameld in het kader van de wedstrijd, worden deze gegevens alleen bepaald, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd en worden ze verwijderd nadat de wedstrijd is afgelopen. De deelnemer gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. Hieronder vindt u meer informatie over gegevensbescherming.

8. Belasting

Indien roerende voorheffing verschuldigd is, zal de organisator deze belasting betalen.

9. Slotbepalingen

Deelname aan de wedstrijd valt onder de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Mocht een van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling is de wettelijk toegestane bepaling van toepassing die in economische termen het dichtst bij de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling komt. Hetzelfde geldt in geval van een maas in de wet in deze deelnemingsvoorwaarden.

Algemene privacyverklaring (Art. 13 EU-AVG)

1. Wie is verantwoordelijk voor de privacyverklaring en bij wie kun je terecht?

zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München,

Tel.: NL: +31 (0) 2- 262 21 61

België: +32 2 588 71 66 E-Mail:.service@zooplus.nl

2. Kan ik bezwaar maken tegen de privacyverklaring of deze intrekken?

Er is geen mogelijkheid om je af te melden, aangezien de deelname aan de wedstrijd niet kan worden ingetrokken volgens de algemene voorwaarden.

3. Welke gegevens worden er verwerkt en voor welk doel?

Beschrijving van de gegevensverwerking

  • Naam en postadres van winnaars van sociale media-wedstrijd
  • Zodat de winnaars hun prijzen kunnen ontvangen (verzonden naar hun huisadres)
  • Art 6(1)(b) of GDPR (Contract)

4. Aan wie geven we de gegevens door en voor welke doeleinden?

Externe ontvanger

Waar de prijs wordt verstrekt door onze promotiepartners, ontvangen de promotiepartners deze gegevens.

5. Is er een doorgifte van gegevens naar een derde land?

Nee

6. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Gedurende 30 dagen nadat de wedstrijd is afgelopen.

7. Is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om wettelijke...

Is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om wettelijke of contractuele redenen?

  • Ja

8. Is er geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw persoonlijke gegevens

Is er geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw persoonlijke gegevens of profilering op grond van artikel 22?

  • Nee

9. Welke rechten heb je?

Je hebt te allen tijde het recht om een bevestiging van zooplus te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op rectificatie, wissing en beperking van de gegevensverwerking, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om de overdracht van gegevens aan te vragen. Voor informatiebehoeften of verzoeken, herroepingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, kun je een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming of naar de bovenstaande contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer er zich schendingen van de privacy voordoen.

10. Bijzondere informatie over het recht van bezwaar

Case-specific recht van bezwaar

Je hebt het recht om, om redenen van jouw eigen situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr.4 AVG. voor klantenadvies en klantenservice en voor verkoopdoeleinden. Als je bezwaar maakt, worden jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij zooplus overtuigende legitieme gronden voor verwerking aantoont die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden

zooplus kan jouw gegevens ook verwerken voor direct marketing voor zover wettelijk toegestaan. Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend. De contactgegevens zijn te vinden in rubriek 1.

11. Hoe kan ik de functionaris voor gegevensbescherming bereiken?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail: ph@hwdata.de.