Informatie - Wet digitale diensten

Indien en voor zover zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland ("zooplus") bemiddelingsdiensten verleent zoals gedefinieerd in Art. 3 (g) van de Verordening (EU) 2022/2065 ("DSA") de volgende informatie van toepassing is:

Eén aanspreekpunt voor autoriteiten:

In overeenstemming met artikel 11 DSA heeft zooplus het volgende e-mailadres aangewezen als het enige contactpunt voor directe communicatie met de autoriteiten van de lidstaten, de Commissie en de European Digital Services Board in verband met de toepassing van de DSA: klik hier of neem contact met ons op via: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Wanneer u e-mails stuurt naar DigitalServicesActSPC@zooplus.com, vermeld dan uw volledige naam en de naam van de autoriteit namens wie u contact met ons opneemt. We hebben ook een e-mailadres nodig om contact met u op te nemen, dat gekoppeld moet zijn aan de relevante EU-autoriteit.

Dit contactadres is uitsluitend voorbehouden aan de autoriteiten.

Communicatie met dit e-mailadres kan in het Duits en Engels zijn, maar indien nodig zullen we met u samenwerken om communicatie in een andere taal mogelijk te maken. Als u geen contact met ons opneemt namens een instantie, zoek dan naar het juiste contactpunt in onze contactrubriek (https://support.zooplus.nl/nl/support/home) of hieronder als u een ontvanger bent van de service van zooplus.

Eén aanspreekpunt voor ontvangers van de service:

In overeenstemming met artikel 12 van de DSA heeft zooplus het volgende e-mailadres aangewezen als het enige contactpunt voor directe communicatie voor ontvangers van de service: klik hier of neem contact met ons op via: DigitalServicesAct@zooplus.com.

Als u een e-mail stuurt naar DigitalServicesAct@zooplus.com, vermeld dan uw volledige naam en de naam van de dienst waarvan u gebruik maakt. We hebben ook een e-mailadres nodig om contact met u op te nemen.

Dit contactadres is alleen bestemd voor ontvangers van de service.

Communicatie met dit e-mailadres kan in het Duits en Engels zijn, maar indien nodig zullen we met u samenwerken om communicatie in een andere taal mogelijk te maken. Als u geen contact met ons opneemt als afnemer van de service, zoek dan naar het juiste contactpunt in ons contactgedeelte (https://support.zooplus.de/de/support/home).

Wettelijke vertegenwoordiger

De wettelijke vertegenwoordigers van zooplus volgens artikel 13 DSA zijn:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland

service@zooplus.de

+49 89 211 29 211 (ma. t/m vr. 8:00 - 19:00 u, za. 8:00 - 14:00 u)

Rapporten en informatie over gemiddelde maandelijkse actieve ontvangers

Zodra zooplus rapporten conform artikel 15 DSA heeft gepubliceerd, worden deze hier ter beschikking gesteld.

Kennisgeving en actiemechanisme

Als u ons op de hoogte wilt stellen van de aanwezigheid op onze service van specifieke informatie die u als onwettige inhoud beschouwt, gebruik dan het formulier dat hier beschikbaar is (link) en voeg het volgende bij:

(a) een voldoende onderbouwde uitleg van de redenen waarom u beweert dat de informatie in kwestie illegale inhoud is; (b) een duidelijke indicatie van de exacte elektronische locatie van die informatie, zoals de exacte URL of URL's, en, waar nodig, aanvullende informatie waarmee de illegale inhoud kan worden geïdentificeerd, aangepast aan het type inhoud en het specifieke type hostingdienst; (c) de naam en het e-mailadres van de persoon of entiteit die de kennisgeving indient, behalve in het geval van informatie die wordt beschouwd als een van de strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093); d) de verklaring waarin de persoon of entiteit die de kennisgeving indient, te goeder trouw bevestigt dat de daarin vervatte informatie en aantijgingen juist en volledig zijn.

Indien en voor zover de diensten van zooplus kwalificeren als die van een “online platform” zoals gedefinieerd in artikel 3 (i) DAS, is bovendien de volgende informatie van toepassing:

Intern klachtenafhandelingssysteem

Als u een klacht wilt indienen tegen de beslissing van zooplus na ontvangst van een kennisgeving of tegen de volgende beslissingen van zooplus op grond van het feit dat de door u verstrekte informatie illegale inhoud is of onverenigbaar is met de algemene voorwaarden van zooplus:

(a) beslissingen over het al dan niet verwijderen of ontoegankelijk maken van de informatie of het beperken van de zichtbaarheid ervan;

(b) beslissingen om de levering van de dienst, geheel of gedeeltelijk, aan u op te schorten of te beëindigen;

(c) beslissingen om uw account al dan niet op te schorten of te beëindigen;

(d) beslissingen om de mogelijkheid om door u verstrekte informatie te gelde te maken al dan niet op te schorten, te beëindigen of anderszins te beperken

gebruik het volgende formulier: link.

De klacht kan binnen een periode van zes maanden na ontvangst van de beslissing van zooplus kosteloos worden ingediend.

Buitengerechtelijke geschillenregeling

Als u een afnemer bent van de diensten van zooplus als online platform (zoals gedefinieerd in de DSA), met inbegrip van individuen of entiteiten die berichten hebben ingediend, gericht door de besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande paragraaf "Intern Klachtensysteem", heeft u het recht om een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie te kiezen die is gecertificeerd in overeenstemming met Art. 21 (3) DSA om geschillen met betrekking tot die beslissingen te beslechten, met inbegrip van klachten die niet zijn opgelost door middel van het interne klachtenbehandelingssysteem waarnaar in de paragraaf hierboven wordt verwezen.