Privacyverklaring voor de klantenservice

Privacyverklaring voor de klantenservice

1. Klantenservice

1.1 Onderwerp en doel van de gegevensverwerking

Beste klant van zooplus,

De bescherming van jouw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. De volgende verklaring is bedoeld om je te informeren over welke gegevens wij over jou verzamelen en verwerken bij het gebruik van onze klantenservice. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in het kader van het gebruik van de klantenservice is de zooplus SE (hierna: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland. Onze toezichthouder voor gegevensbescherming, Dr. Philipp Herrmann, kun je bereiken via ons Privacyportaal (taal rechts bovenin te wijzigen):

- Ik heb een zooplus klantaccount

- Ik heb geen zooplus klantaccount

Je hebt de mogelijkheid om met ons in contact te komen via het contactformulier of telefonisch. De hierbij verkregen gegevens verwerken wij alleen om jouw verzoeken en vragen te beantwoorden en daarover contact te kunnen hebben met jou. Tegelijkertijd worden de gegevens gekoppeld aan je profiel, als je je klantnummer verstrekt.

Rechtsgrondslag voor geregistreerde klanten: artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG.

Rechtsgrondslag voor geïnteresseerden zonder bestaand gebruikersaccount: Artikel 6 lid 1 onder f) van de EU-AVG.

Gesprekken worden met jouw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG) eventueel geregistreerd en uitsluitend gebruikt voor:

  • Trainingsdoeleinden;
  • Kwaliteitscontrole of;
  • Documentatie van overeenkomsten als doel.

1.2 Ontvanger en duur van de gegevensverwerking

Wij delen je gegevens niet met onbevoegde derden. Ter afwikkeling en bewerking van de aanvragen werken wij echter samen met daarin gespecialiseerde serviceaanbieders (aanbieders in het kader van klantenservice), die de daarmee verbonden gegevens naar onze aanwijzingen en op basis van een alomvattend contract over de opdrachtverwerking (op basis van de EU-modelcontractbepalingen) verwerken.

Klantenservicesysteem

Tot deze aanbieders behoort ook het bedrijf Firma Freshworks.

De gegevens worden automatisch gewist zodra je vraag geheel verwerkt en/of beantwoord is, doch uiterlijk na 12 maanden. Als je een klant bent, slaan wij deze gegevens maximaal gedurende de tijd dat jouw account bestaat op. Het verstrekken van de hiervoor genoemde persoonsgebonden gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het delen van deze gegevens is de verwerking van je vraag onder omstandigheden echter niet mogelijk.

2. Gegevensverwerking bij uitvoering van rechten van betrokkenen

Als je jouw rechten van betrokkenen uitoefent, verwerken wij jouw gegevens apart van andere verwerkingen om je aanvraag te verwerken en te vervullen.

Voor de identiteitscontrole hebben wij in het bijzonder je voor- en achternaam, adres, e-mailadres en bestelgegevens nodig.

Ter voldoening van het verzoek: om jouw geverifieerde verzoek te kunnen verwerken, moeten wij ook de gegevens over jou waarop het verzoek betrekking heeft verwerken.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder c) van de EU-AVG.

We geven de bovengenoemde gegevens door aan onze technologiedienst Onetrust Technology Limited op basis van een overeenkomstig contract voor taakafhandeling (Art. 28 EU-AVG).

Als dit overeenkomstig een doorgave van jouw gegevens buiten de EU/EER vereist is, gebeurt dit uitsluitend op basis van een geldige adequaatheidsbeschikking of gesloten standaardcontractbepalingen.

Onafhankelijk van de eventueel bestaande klant- of bestelgegevens slaan wij gegevens met betrekking op jouw aanvraag apart op ter vervulling van je rechten van betrokkenen alsmede voor het aanhouden van documentatie- en bewijsplichten (artikel 5, lid 2 van de EU-AVG). De opslagduur is afhankelijk van de geldende wettelijke verplichtingen.

3. Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om van zooplus een bevestiging te vragen over het verwerken van jouw persoonsgegevens en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de verwerking van gegevens te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om te verzoeken om de overdracht van gegevens.

Alle informatievoorkeuren, informatieverzoeken, intrekkingen of bezwaren over gegevensverwerking kan je per e-mail sturen aan service@zooplus.nl of aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om in het geval van schendingen van de gegevensbescherming bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. Je hebt te allen tijde het recht om ons Privacyportaal te bezoeken om je recht als betrokkene uit te oefenen.

4. Opmerkingen betreffende bijzonder recht van bezwaar

Je hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de EU-AVG tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, die o.a. wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de EU-AVG, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking van je persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij wij dwingende redenen die bescherming verdienen, kunnen aantonen, die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of wanneer de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen dient. Als je van je recht van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar service@zooplus.nl of kun je ons Privacyportaal bezoeken.