Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw online klantenaccount bij zooplus (hierna "zooplus account" genoemd), een dienst van zooplus SE Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland (hierna "zooplus" genoemd).

De registratie en het gebruik van het zooplus account is enkel bedoeld voor privégebruikers woonachtig in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Door registratie bij zooplus en het gebruik van het zooplus account alsmede de andere diensten van zooplus ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

I. zooplus account

1. Registratie

1.1 Het zooplus account is bedoeld voor individuele en persoonlijke registratie op naam. Om deze reden is registratie voorafgaand aan gebruik vereist. De vereiste velden van het online formulier moeten door de gebruiker naar waarheid worden ingevuld. Het is niet toegestaan om namen of adressen van derden of een pseudoniem in te vullen. Na registratie kan de gebruiker zijn/haar zooplus account gebruiken door zijn/haar inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) in te voeren. De gebruiker mag zijn/haar inloggegevens gebruiken voor toegang tot andere zooplus diensten, zoals Zoek een dierenarts, etc.

1.2 Registratie is enkel mogelijk voor meerderjarige personen. Per gebruiker mag slechts één zooplus account worden aangemaakt.

2. Gebruik

2.1 Na registratie heeft de gebruiker toegang tot zijn/haar persoonlijke omgeving. Hier vindt de gebruiker diverse informatie. Hieronder valt bijvoorbeeld een besteloverzicht, bestelstatus, factuuroverzicht, verlanglijst, productaanbevelingen alsmede persoonlijke gegevens en informatie over andere zooplus diensten. Gebruikers kunnen ook meerdere bezorgadressen invoeren en hun gegevens snel en eenvoudig beheren.

2.2 De gebruiker mag geen informatie zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord doorgeven aan andere personen. De benodigde gebruiksgegevens moeten door de gebruiker voor derden ontoegankelijk worden gemaakt en tegen ongeautoriseerde toegang worden beveiligd. Mocht een gebruiker zich bewust worden van misbruik van zijn/haar inloggegevens, is hij/zij verplicht om zooplus onmiddellijk te informeren zodat zooplus passende maatregelen kan nemen.

2.3 De gebruiker is aansprakelijk voor enig misbruik van zijn/haar logingegevens. Dit is met name van toepassing op de ongeautoriseerde vrijgave en onjuiste opslag van logingegevens, wat kan leiden tot misbruik.

2.4 De gebruiker garandeert dat hij/zij geen enkele software of programmering zal gebruiken die de functie of beschikbaarheid van het zooplus account of diensten (met name de zooplus app) zal wijzigen of verslechteren, zoals pogingen tot hacking, aanvallen met brute kracht, het gebruik of de verzending van spyware, virussen of wormen. Als zooplus de gebruiker meldingen of instructies met betrekking op het gebruik van de functies van het zooplus account of de diensten stuurt, is de gebruiker verplicht deze op te volgen.

2.5 zooplus stelt het zooplus account gratis en voor onbepaalde tijd beschikbaar voor gebruikers. zooplus behoudt zich echter het recht voor om individuele gebruikers te allen tijde zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van registratie of van het gebruik van het zooplus account, of het zooplus account in zijn geheel of als individuele dienst op te heffen of aan te passen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 zooplus is niet aansprakelijk voor de onderbroken toegankelijkheid van de zooplus websites en diensten (met name de zooplus app).

3.2 zooplus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte inhoud van de website en de diensten. Enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie of het vertrouwen in de correctheid is uitgesloten, tenzij zooplus of zijn plaatsvervangende agenten met opzet of met grove nalatigheid hebben gehandeld. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van een gebrek in de software (zooplus app). Dit is ook van toepassing op indirecte schade, gevolgschade en winstderving.

Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan lichaam, leven en de gezondheid en in geval van aansprakelijkheid volgens de regeling m.b.t. productaansprakelijkheid en in geval van inbreuk op de wezenlijke contractuele verplichtingen (voornaamste verplichtingen). Voornaamste verplichtingen zijn de verplichtingen die in de eerste plaats de juiste werking van het contract mogelijk maken en van wiens prestaties de contractuele partner mag uitgaan.

3.3 In geval van directe of indirecte verwijzingen op externe websites ("links" of "hyperlinks") neemt zooplus afstand van alle inhoud op deze externe websites. zooplus is niet aansprakelijk voor deze websites of voor externe content. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider van deze websites of de personen verantwoordelijk voor de externe content.

4. Wijzigingen aan het zooplus account, de diensten en de Gebruiksvoorwaarden

4.1 zooplus kan de functies van het zooplus account, de zooplus diensten (met name zooplus apps, mijn huisdierprofiel) en de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen ten behoeve van wijzigingen in de wet, ongelijkheden tussen prestaties en tegenprestaties die zich daaropvolgend kunnen voortdoen of door hiaten in de regelgeving. Een aanpassing is ook mogelijk om nieuwe diensten aan te bieden, oude diensten te wijzigen of op te heffen. zooplus kan het zooplus account ook in zijn algemeenheid opheffen.

4.2 In het geval van een aanpassing ontvangt de gebruiker de nieuwe Gebruiksvoorwaarden via e-mail. De nieuwe Gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd mits de gebruiker binnen 15 dagen na ontvangst van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden schriftelijk bezwaar aantekent bij zooplus. Het bezwaar kan worden aangetekend door middel van een verzoek tot verwijdering van het zooplus account via de zooplus klantenservice of door schriftelijk bezwaar in te dienen. zooplus zal de gebruiker informeren over dit recht op bezwaar in de melding over aanpassing en dat akkoord wordt gegaan met de aanpassingen als de gebruiker hier niet binnen 15 dagen na ontvangst van de melding over aanpassing schriftelijk bezwaar maakt.

In geval van bezwaar wordt het gebruikersaccount twee weken na het verstrijken van de bezwaartermijn verwijderd en wordt het gebruikerscontract beëindigd. De verwijdering van het account zal automatisch de gebruikersdeelname aan andere zooplus diensten beëindigen.

5. Verwijdering en beëindiging

5.1 zooplus mag het zooplus gebruikersaccount verwijderen en de gebruikersovereenkomst in zijn geheel beëindigen of de deelname aan de dienst door de gebruiker beëindigen als die de Gebruiksvoorwaarden schendt of er vanuit zooplus andere legitieme redenen bestaan (in het bijzonder de redelijke verdenking op manipulatie (meervoudige registratie), misbruik van gegevens of identiteit, fraude of gebruik voor commerciële doeleinden of bestellingen in hoeveelheden die niet gepast zijn voor een huishouden). Als zooplus het zooplus gebruikersaccount heeft verwijderd en/of de gebruiksdeelname van een of meerdere diensten beëindigd, mag de gebruiker zich niet nogmaals registreren zonder de uitdrukkelijke toestemming van zooplus.

5.2 De verwijdering van het zooplus account en/of de beëindiging van een of meerdere diensten door de gebruiker is te allen tijde mogelijk.

5.3 Verwijdering van het zooplus account zal ertoe leiden dat de gebruiker niet langer in staat is om deel te nemen aan verdere functies. Dit houdt ook in dat de gebruiker bijvoorbeeld niet meer in staat is om de zooplus app te gebruiken en dat eventuele zooPoints of andere kortingen die zijn verzameld vervallen.

II. Mijn huisdierprofiel 

Het Mijn huisdierprofiel-programma (hierna "Mijn huisdierprofiel" genoemd) is een van de diensten die door zooplus wordt aangeboden. Je kunt in totaal 10 huisdierprofielen aanmaken. Je kunt jouw huisdierprofielen te allen tijde wijzigen of verwijderen. Het zooplus account zal blijven bestaan ongeacht de aanmaak van een Mijn huisdierprofiel tot verwijdering door de gebruiker of door zooplus.