Deelnamevoorwaarden voor het zooplus spaarplan

Voor het zooplus spaarplan gelden de navolgende deelnamevoorwaarden tussen klanten en zooplus, zoals omschreven op het moment dat het contract werd afgesloten:

1. Deelname

Gerechtigd om deel te nemen zijn alleen door zooplus uitgekozen klanten die op www.zooplus.nl geregistreerd staan, en die de handelingsbekwame leeftijd hebben.

Er kan geen aanspraak op deelname gemaakt worden. De keuze ligt uitsluitend bij zooplus.

2. Afsluiten contract

Online-berichtgeving van het spaarplan aan geselecteerde klanten is geen aanbod zoals bedoeld in §§ 145 e.v. Burgerlijk Wetboek. Het is vrijblijvend en niet-bindend. De klant wordt online uitgenodigd om een bod te doen om de overeenkomst af te sluiten.

Met het opsturen van de bestelling door klanten komt het contract niet tot stand.De klant verkrijgt een bevestiging van de ontvangst der bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging representeert geen aanvaarding van het aanbod, maar moet de klant slechts informeren dat de bestelling door zooplus is ontvangen.

Het contract met zooplus komt tot stand wanneer zooplus de inschrijving van de klant accepteert, doordat zooplus het bestelde spaarplan aan de klant per e-mail verstuurt en de verzending aan de klant met een tweede e-mail bevestigt (verzendbevestiging). Het contract wordt door zooplus ter afhandeling bewaard. Het wordt buiten de verzonden verzendmelding slechts voor de klant bereikbaar gemaakt, als deze een bijzondere interesse voor een vernieuwde overdracht tegenover zooplus kan aantonen.

zooplus behoudt zich het recht voor om binnenkomende bestelaanvragen om economische redenen - ook zonder toelichting - af te wijzen. Het sluiten van het contract gebeurt uitsluitend in de Nederlandse taal.

3. Spaarplan

3.1 Algemeen

Door de koop van een spaarplan kunt u binnen een bepaald tijdsbestek een bepaald percentage op bij zooplus gedane bestellingen besparen.

U kunt telkens slechts een spaarplan kopen en enkel in samenhang met de aankoop van een artikel. Het spaarplan is uitsluitend bedoeld voor particuliere klanten. Daarom kan de klant met het spaarplan maximaal EUR 2.000,- besparen op jaarbasis (exclusief leverings- en verzendkosten en voor aftrek van eventuele kortingen). Het gebruik voor commerciële doeleinden is verboden

Het gekozen spaarplan geldt alleen voor de zooplus klantenrekening, waarvoor hij is aangesteld. Het spaarplan kan niet op een ander rekeningnummer worden overgedragen.

3.2 Prijzen en verzendkosten

Prijzen zijn geldig op het moment van bestelling, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%).

Voor het bestellen van het spaarplan zelf zijn geen levering- en verzendkosten verschuldigd.

3.3 Betaling, vervaldatum, betalingsachterstand

Na het kiezen van het spaarplan wordt voor u het betreffende bedrag voor het spaarplan met de bestelling van artikelen doorberekend.

De voor de artikelen geselecteerde betalingsmogelijkheid geldt ook voor de betaling van het spaarplan.

Betaling van het spaarplan kan via, PayPal, iDeal, met uw creditcard, op rekening of bij vooruitbetaling gebeuren. zooplus AG behoudt zich het recht voor om voor elk bijzonder geval slechts bepaalde wijzen van betaling te accepteren. Betaling door het sturen van contant geld of cheques is helaas niet mogelijk. Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor eventuele verliezen.

Betaling per creditcard

Bij betaling per creditcard volgt afschrijving binnen een week na verzenden van het spaarplan.

Betaling per factuur

Hierbij verplicht u zich om het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het spaarplan te voldoen (Het betreft de ontvangstdatum van de betaling bij zooplus).

Vooruitbetaling

Stelt u zich s.v.p. met onze klantenservice in verbinding.

Mocht u met uw betaling in gebreke blijven, dan behoudt zooplus het recht voor om u boete in rekening te brengen.

Bij inwisselen van de tegoedbonnen let u er a.u.b. op de speciaal geldende voorwaarden om in te wisselen, zoals minimum bestelhoeveelheid, geldigheid, etc. In ieder geval kan per inkoop slechts één tegoedbon respectievelijk één opdracht- /klantgerelateerde korting ingewisseld worden. Contante uitbetaling evenals een verrekening achteraf met vorige bestellingen is niet mogelijk. Doorverkopen is eveneens niet geoorloofd.

3.4 Aftrek van het percentage

De korting volgt nadat al eventuele andere kortingen afgetrokken worden, maar voor aftrek van leverings– en verzendkosten. De leverings- en verzendkosten van de artikelen worden niet in korting gebracht.Uitbetaling in contanten van het gespaarde bedrag is niet mogelijk.

3.5 Looptijd

Het spaarplan begint met ingang van de verzendbevestiging te uwent en loopt voor de geselecteerde periode.

De verzendbevestiging volgt ca. 2 dagen na het binnenkomen van de bestelling bij zooplus. Bij vertraging wordt u per ommegaande geïnformeerd.

Met het aflopen van de periode eindigt het spaarplan automatisch. Het kan niet verlengd worden tenzij zooplus dit aan geselecteerde klanten aanbiedt.

Er kan geen aanvullend spaarplan besteld worden.

3.6 Informatie betreffende de stand van het spaarplan

Onder mijnzooplus kunt u zich altijd informeren over uw spaarplan.

We sturen u regelmatig informatie toe over de status van uw spaarplan aan het door u aangegeven e-mailadres bij het afsluiten van het spaarplan.

4. Herroepingsrecht

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (per brief, fax, e-mail) intrekken. De termijn begin na ontvangst van deze schriftelijke informatie , dus niet voor het sluiten van het contract en ook niet voor afwikkeling van onze informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 in verband met § 1 lid 1 en 2 EGBGB evenals onze plichten volgens § 312g lid 1 zin 1 Burgerlijk Wetboek in verband met artikel 246 § 3 EGBGB. Met het oog op de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping.

De herroeping kunt u richten aan

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Duitsland

Voor uw herroeping kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

Gebruik hiertoe ons contactformulier.

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve annulering moeten de wederzijdse ontvangen prestaties worden geretourneerd en c.q. de eventuele voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven. Kunt u ons de ontvangen prestatie en gebruik hiervan geheel of gedeeltelijk niet of alleen in een verslechterde toestand retourneren, dan moet u ons schadeloos stellen voor de waarde. Dit kan betekenen dat u de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot de annulering toch moet vervullen. Verplichtingen voor restitutie van betalingen dienen binnen 30 dagen te gebeuren. De termijn begint voor u met de verzending van uw verklaring van herroeping, voor ons met de ontvangst ervan.

Bijzondere aanwijzing

Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig als het contract van beiden zijden op uw uitdrukkelijk verzoek volledig nagekomen is voordat u uw herroepingsrecht uitgevoerd heeft.

Informatie over herroepingsrecht

5. Bescherming persoonsgegevens

Lees hiertoe meer over onze uitvoerige privacyverklaring.

6. Opzeggen

U kunt het spaarplan ieder moment zonder inachtneming van een termijn schriftelijk aan zooplus opzeggen. Een teruggave van het eenmalig betaalde bedrag voor het spaarplan gebeurt in dit geval niet. Uw opzegging kunt u richten aan:

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Duitsland

Voor opzegging kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

Maak hiervoor s.v.p. gebruik van ons contactformulier.

zooplus is gerechtigd het spaarplan naar eigen goeddunken op te zeggen met een opzegtermijn van 14 dagen wegens belangrijke redenen. Het door u voor het spaarplan betaalde bedrag wordt in dit geval volledig terugbetaald.

7. Wijziging van de voorwaarden

zooplus heeft het recht om het spaarplan stop te zetten of de voorwaarden eenzijdig te veranderen of aan te vullen, voor zover dit bijv. ter afschaffing van achteraf ontstane equivalentieverstoringen of ter aanpassing aan gewijzigde, ook wettige of technische factoren noodzakelijk is. zooplus zal u over een aanpassing per e-mail informeren onder vermelding van de inhoud van de gewijzigde regelingen. De wijziging maakt deel uit van het contract, als u niet binnen 2 weken na ontvangst van de kennisgeving over de verandering in het contract schriftelijk bezwaar maakt bij zooplus.

8. Exploitant van de webshop

zooplus SE

vertegenwoordigd door:

Geoffroy Lefebvre (CEO)

Andreas Grandinger

Statutaire zetel: München

Amtsgericht München, HRB 125080

USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Klantenservice

U kunt onze klantenservice bereiken per

Telefonisch van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 14:00

Vanuit Nederland: +31 13 208 20 53

Vanuit België: +32 28 80 44 21

Contactformulier (24 uur per dag)

10. Slotbepaling

Het Duitse recht is geldig met uitzondering van het VN Koopverdrag (CISG).

11. Printversie

Printversie 

Stand: 2 november 2022