Doe mee & win!

Doe mee & win!

§ 1 Algemene bepalingen

1. De organisator en sponsor van de "Kooa-winactie" (hierna "winactie" genoemd) is/zijn zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland.

2. De organisator verklaart dat de winactie op geen enkele wijze wordt gesponsord, onderschreven, beheerd door of verbonden is met een derde partij die eigendom is van Instagram. Instagram aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de winactie. Alle vragen, opmerkingen, klachten en claims met betrekking tot de winactie moeten worden gericht aan de organisator en niet aan de eigenaar of een beheerder van Instagram.

§ 2 Duur van de winactie

1. De winactie begint op 20/04/2023 om 10:00 uur en eindigt op 24/04/2023 om 23:59 uur (hierna "winactietermijn").

2. De antwoorden op de winactie-opdracht bedoeld in § 4 punt 2 van de Algemene Voorwaarden worden tijdens de winactietermijn ingediend, op voorwaarde dat de datum, het uur en de minuut van de publicatie van het commentaar met het winactie-antwoord onder de winactie Instagram post telt.

§ 3 Voorwaarden voor deelname aan de winactie

1. Deelname aan de winactie is vrijwillig en gratis.

2. De winactie staat open voor natuurlijke personen die hun woonplaats in Nederland hebben, meerderjarig zijn en volledig handelingsbekwaam.

3. De winactie wordt georganiseerd in Nederland.

4. Je mag alleen in eigen naam aan de winactie deelnemen, d.w.z. het is niet toegestaan een deelnameprofiel aan te maken en namens derden deel te nemen aan de winactie.

5. Werknemers, leden van de bestuursorganen en vertegenwoordigers van de organisator, de medeorganisator en andere derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de winactie, alsmede personen die op andere wijze dan in loondienst permanent met bovengenoemde personen samenwerken, alsmede hun naaste familieleden, dat wil zeggen bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, broers en zussen, echtgenoten, ouders van echtgenoten, personen die met hen samenwonen in een op een huwelijk gelijkende relatie en personen die in een adoptierelatie met hen staan, mogen niet aan de winactie deelnemen.

6. Deelname aan de winactie en het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt geheel vrijwillig. Een persoon die aan de winactie wenst deel te nemen (hierna "deelnemer" genoemd) is verplicht

a. kennis te nemen van en in te stemmen met de voorwaarden van de winactie zoals uiteengezet in deze deelnamevoorwaarden;

b. kennis te nemen van het privacybeleid van de organisator, dat kan worden ingezien op Privacyverklaring (zooplus.nl).

7. De winactie staat open voor personen die beschikken over een eigen Instagram-profiel, aangemaakt en onderhouden in overeenstemming met de voorwaarden van Instagram (hierna "gebruikersaccount"), en over een internetverbinding. Het is niet toegestaan voor een deelnemer om deel te nemen aan de winactie via een fictieve gebruikersaccount, d.w.z. een account dat gebaseerd is op andere persoonlijke gegevens dan de werkelijke persoonlijke gegevens van de natuurlijke persoon die de account beheert.

§ 4 Basisregels en procedure van de winactie

1. De winactie wordt uitgevoerd in de Instagram-post van het account @zooplusnl op Instagram onder de link zooplus Nederland (@zooplus.nl) • Instagram photos and videos (hierna "fanpagina").

2. De taak van de deelnemer is om de post met de winactie op het @zooplusnl Instagram-account leuk te vinden, @zooplusnl Instagram-account te volgen en ons te vertellen over de verzorging van je huisdieren.

3. Elke deelnemer kan meer dan / één antwoord indienen, maar slechts één antwoord van een deelnemer kan worden toegekend. De deelnemer kan slechts vanaf één gebruikersaccount aan de winactie deelnemen, ongeacht hoeveel gebruikersaccounts hij op Instagram heeft.

4. Voor de winactie mogen alleen antwoorden worden ingezonden

a. die verband houden met de winactie;

b. die voldoen aan de bepalingen in deze deelnamevoorwaarden;

c. waarop de deelnemer auteursrechten heeft;

d. die geen handelsmerken, afbeeldingen van derden, reclame- en promotieboodschappen van concurrerende bedrijven bevatten.

5. Antwoorden die niet voldoen aan de bepalingen van deze deelnemingsvoorwaarden worden van deelname uitgesloten.

6. De deelnemer verklaart dat het door hem/haar ingezonden antwoorden geen inhoud bevat die in strijd is met het toepasselijke recht of de zedenwet, met name dat het geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrecht, recht op een eigen afbeelding, recht op privacy; dat het niet aanzet tot geweld en intolerantie; geen inhoud bevat die intimiderend, beledigend, vulgair, obsceen is, de gevoelens van anderen, waaronder religieuze gevoelens, aantast; dat het geen geweld of racistische inhoud weergeeft, het recht op privacy schendt of anderszins ongepast is of inhoud van derden promoot.

7. De tot de winactie toegelaten antwoorden kunnen, overeenkomstig § 8 van deze deelnemingsvoorwaarden, worden gebruikt in promotionele activiteiten van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor een op de fanpagina gepubliceerd antwoord te verwijderen indien het niet voldoet aan de bepalingen van deze Deelnemingsvoorwaarden of om andere belangrijke, gerechtvaardigde redenen.

8. De winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers.

9. Het resultaat van de winactie wordt binnen 4 werkdagen vanaf de dag van beëindiging van de winactie bekendgemaakt op de fanpagina en de winnaars van de winactie (hierna "winnaars") worden hierover rechtstreeks in privé Instagram-berichten geïnformeerd, waarmee de deelnemer instemt.

10. Om zijn deelname aan de winactie te bevestigen en de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar binnen 5 dagen na de publicatie van de lijst met winnaars, of het versturen van het privé Instagram-bericht, contact opnemen met de organisator via een privébericht op het profiel @zooplusnl en hem de informatie verstrekken die nodig is voor de levering van de prijs, zoals zijn voor- en achternaam en het exacte correspondentieadres. Indien de winnaar zijn deelname niet bevestigt binnen de hierboven vermelde tijd en vorm, of de naam en het adres voor levering niet verstrekt waardoor de prijs niet kan worden geleverd, of valse informatie verstrekt, verliest hij het recht om de prijs in ontvangst te nemen en blijft de prijs eigendom van de organisator.

11. De levering van de prijzen geschiedt uiterlijk binnen 40 dagen.

14. De organisator noch de medeorganisator zijn aansprakelijk voor niet-levering van de prijs doordat de winnaar de prijs niet heeft ontvangen of onjuiste adresgegevens heeft verstrekt. In dit geval blijft de prijs eigendom van de organisator.

15. De prijzen, die eigendom blijven van de organisator, kunnen door het selectiecomité worden toegekend aan andere deelnemers die volgens de richtlijnen van deze deelnemingsvoorwaarden zijn geselecteerd. 

§ 5 Prijzen

1. Over de prijs kan niet worden onderhandeld of deze kan niet worden gewijzigd.

2. De prijs bestaat uit een selectie van de volgende producten: Kat - (x1) kooa Open Kattenbak van 100% gerecycled plastic, (x1) kooa Antibacteriële Toiletmat, (x1) kooa Massageborstel Voor Katten. Hond - (x1) kooa Deluxe Hondenbadjas van microvezel, (x1) kooa Diep Reinigende Shampoo, (x1) kooa Tandverzorgingsset, (1x) Kooa Verzorgingsdoekjes, (x1) Kooa Composteerbare Hondenpoepzakken (hierna te noemen de "prijs").

3. Elke deelnemer kan maximaal één prijzenpakket winnen bij deze winactie. Er zal in totaal 1 winnaar zijn voor de Instagram winactie.

4. De prijs wordt door zooplus per koeriersdienst verzonden naar het door de winnaar opgegeven adres binnen 40 werkdagen na ontvangst van het afleveradres van de winnaar.

5. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. De geldwaarde van de prijs kan niet worden uitbetaald of geruild voor een andere prijs. Winnaars hebben geen recht op speciale voorwaarden van de prijs.

6. Als de winnaar zich terugtrekt uit de winactie, behoudt de organisator zich het recht voor de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer die door het selectiecomité wordt bepaald.

§ 6 Rechten en verplichtingen van de organisator

1. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van de winactie uit te sluiten, een antwoord van de fanpagina te verwijderen of een deelnemer het recht op de prijs te ontnemen indien zijn handelen in strijd is met de wet of de zedenwet, de legitieme belangen van derden schaadt of in strijd is met de bepalingen van deze deelnamevoorwaarden, met name indien:

a. zij handelen niet persoonlijk, maar via derden;

b. zij niet meerderjarig zijn

c. door derden in verband met hun antwoord vorderingen worden ingesteld, in het bijzonder met betrekking tot de publicatie van een gelijkenis van een in het wedstrijdwerk gevangen persoon of de schending van intellectuele-eigendomsrechten.

2. Om twijfels over de deelname van een deelnemer aan de winactie op te helderen, kan de organisator contact opnemen met de deelnemer via het door de deelnemer aangegeven communicatiekanaal (bijvoorbeeld via een privébericht op Instagram), waarmee de deelnemer instemt.

3. De organisator is niet verantwoordelijk voor de tijdige verzending en verwerking van informatie die wordt veroorzaakt door de werking van Instagram, technische problemen of andere computerstoringen, het uitvallen van de internetverbinding of andere storingen van technische aard.

§ 7 Gegevensbescherming

Voor zover persoonlijke gegevens van deelnemers worden verzameld in het kader van de winactie, worden deze gegevens alleen bepaald, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van de winactie en worden ze verwijderd nadat de winactie is afgelopen. De deelnemer gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord.

§ 8 Klachten

1. Elke deelnemer heeft het recht om klachten over het verloop of het resultaat van de winactie in te dienen, zowel tijdens de winactie als na afloop van de winactie, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de winactie (bij klachten die per aangetekende post zijn verzonden, is de datum van de poststempel bepalend).

2. Klachten worden per aangetekende post met de aantekening "Winactie Kooa - klacht" verzonden naar het adres van de organisator zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland, met vermelding in de onderwerpregel van het bericht, alsmede per privébericht, waarvan de ontvanger de fanpagina @zooplusnl op Instagram is.

3. Klachten worden door de organisator binnen 14 (voluit: veertien) dagen na ontvangst in behandeling genomen. De deelnemer wordt per e-mail of per aangetekende post naar het in de klacht vermelde adres geïnformeerd over de beslissing van de organisator.

4. De klacht dient naam en achternaam, adres van de indiener te bevatten en een gedetailleerde beschrijving van de oorzaken of redenen van de klacht alsmede de beoogde wijze van afhandeling van de klacht.

§ 9 Slotbepalingen

1. De deelnamevoorwaarden kunnen tijdens de winactie worden bekeken onder de wedstrijdvermelding op de fanpagina.

2. Alle informatie over de winactie kan worden opgevraagd door contact op te nemen met de organisator via een privé Instagram bericht via de fanpagina.

3. In zaken die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, is het Duitse recht van toepassing.

4. Alle geschillen die voortvloeien uit de verplichtingen van deze winactie worden beslecht door de bevoegde gewone rechtbank.

6. De deelnemingsvoorwaarden worden van kracht op de dag van de aanvang van de winactie.

Algemene privacyverklaring (Art. 13 EU-AVG)

 • 1. Wie is verantwoordelijk voor de privacyverklaring en bij wie kun je terecht?

 • 2. Kan ik bezwaar maken tegen de privacyverklaring of deze intrekken?

 • 3. Welke gegevens worden er verwerkt en voor welk doel?

 • 4. Aan wie geven we de gegevens door en voor welke doeleinden?

 • 5. Is er een doorgifte van gegevens naar een derde land?

 • 6. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

 • 7. Is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om wettelijke...

 • 8. Is er geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw persoonlijke gegevens

 • 9. Welke rechten heb je?

 • 10. Bijzondere informatie over het recht van bezwaar

 • 11. Hoe kan ik de functionaris voor gegevensbescherming bereiken?