Wedstrijdvoorwaarden winactie Modern Living

§ 1 Algemene bepalingen

1. De organisator en sponsor van de wedstrijd "Modern Living" (hierna "wedstrijd") is zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München - hierna "organisator".

2. De organisator verklaart dat de wedstrijd op geen enkele manier wordt gesponsord, onderschreven, beheerd door of verbonden is aan een derde partij die eigendom is van Instagram. Instagram aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wedstrijd. Alle vragen, opmerkingen, klachten en claims met betrekking tot de wedstrijd moeten worden gericht aan de promotor en niet aan de eigenaar of beheerder van Instagram.

§ 2 Duur van de wedstrijd

1. De wedstrijd begint op 30 juni, om 10:10 uur en eindigt op 7 juli, om 10:10 uur (hierna "wedstrijdperiode").

2. De antwoorden op de wedstrijdopdracht bedoeld in § 4 punt 2 van de algemene voorwaarden moeten worden ingediend tijdens de wedstrijdperiode, op voorwaarde dat de datum, het uur en de minuut van de publicatie van de opmerking met het wedstrijdantwoord onder de Instagram-post van de wedstrijd telt.

§ 3 Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

1. Deelname aan de wedstrijd is vrijwillig en gratis.

2. De wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die hun verblijfplaats hebben in Nederland, die meerderjarig zijn en volledig handelingsbekwaam.

3. De wedstrijd wordt georganiseerd in Nederland.

4. Je mag alleen met je eigen naam deelnemen aan de wedstrijd, het is dus niet toegestaan om een deelnameprofiel aan te maken en wedstrijdregistraties te doen namens derden.

5. Werknemers, leden van de bestuursorganen en vertegenwoordigers van de organisator en andere derden die direct betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de prijsvraag, alsmede personen die op andere basis dan arbeid permanent met voornoemde samenwerken, alsmede hun naaste familieleden, dat wil zeggen bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, broers en zussen, echtgenoten, ouders van echtgenoten, personen die met hen samenwonen in een op een huwelijk gelijkende relatie en personen die met hen in een adoptierelatie staan, mogen niet deelnemen aan de prijsvraag.

6. Deelname aan de wedstrijd en de daarmee verband houdende verstrekking van persoonsgegevens is geheel vrijwillig. Een persoon die wenst deel te nemen aan de wedstrijd (hierna "deelnemer") is verplicht om,

a. kennis te nemen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van de prijsvraag zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden voor deelname;

b. kennis te nemen van het privacybeleid van de organisator, dat kan worden ingezien op Algemene privacyverklaring (Art. 13 EU-AVG)

7. De wedstrijd staat open voor personen die beschikken over een eigen Instagram-profiel, aangemaakt en onderhouden in overeenstemming met de voorwaarden van Instagram (hierna "gebruikersaccount"), en een internetverbinding. Het is niet toegestaan voor een deelnemer om deel te nemen aan de wedstrijd via een fictief gebruikersaccount, d.w.z. een account dat is gebaseerd op andere persoonlijke gegevens dan de werkelijke persoonlijke gegevens van de natuurlijke persoon die het account beheert.

§ 4 Basisregels en procedure van de wedstrijd

1. De wedstrijd wordt uitgevoerd in een Instagram post op het account @zooplus.nl op Instagram onder de link https://www.instagram.com/zooplus.nl (hierna "fanpagina").

2. De taak van de deelnemer is om de post met de wedstrijd op @zooplus.nl Instagram account te liken, @zooplus.nl te volgen 2 vrienden te taggen & te reageren welk pakket je wilt winnen.

3. Elke deelnemer kan meer dan / één wedstrijdwerk insturen, maar slechts één wedstrijdwerk van een deelnemer kan worden bekroond. De deelnemer kan slechts vanaf één gebruikersaccount deelnemen aan de wedstrijd, ongeacht hoeveel gebruikersaccounts hij heeft op Instagram.

4. Alleen wedstrijdwerken mogen worden ingezonden voor de wedstrijd:

a. die gerelateerd zijn aan de wedstrijd;

b. die voldoen aan de bepalingen in deze deelnamevoorwaarden;

c. waarop de deelnemer auteursrechten heeft;

d. die geen handelsmerken, afbeeldingen van derden, reclame- en promotieboodschappen van concurrerende bedrijven bevatten.

5. Wedstrijdwerken die niet voldoen aan de bepalingen in deze deelnamevoorwaarden worden uitgesloten van deelname.

6. De deelnemer verklaart dat het door hem/haar ingezonden wedstrijdwerk geen inhoud bevat die in strijd is met toepasselijke wetgeving of de goede zeden, in het bijzonder dat het geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrecht, recht op een eigen afbeelding, recht op privacy; dat het niet aanzet tot geweld en intolerantie; geen inhoud bevat die intimiderend, aanstootgevend, vulgair, obsceen of beledigend voor de gevoelens van anderen is, waaronder religieuze gevoelens; dat het geen geweld of racistische inhoud weergeeft, het recht op privacy schendt of anderszins ongepast is of inhoud van derden promoot.

7. De winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers.

8. Het resultaat van de wedstrijd wordt binnen 4 werkdagen vanaf de dag van beëindiging van de wedstrijd bekendgemaakt op de fanpagina en de winnaars van de wedstrijd (hierna "winnaars") worden hierover direct geïnformeerd in privé Instagram-berichten, waarmee de deelnemer akkoord gaat.

9. Om zijn deelname aan de wedstrijd te bevestigen en de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar binnen 3 dagen na de publicatie van de lijst met winnaars, of het versturen van het privé Instagram-bericht, contact opnemen met de organisator via een privébericht op het profiel @zooplus.nl en hem de informatie verstrekken die nodig is voor de levering van de prijs, zoals zijn voor- en achternaam en het exacte correspondentieadres. Als de winnaar zijn deelname niet binnen de hierboven aangegeven tijd en vorm bevestigt, of de naam en het leveringsadres niet verstrekt waardoor de prijs niet kan worden geleverd, of valse informatie verstrekt, verliest hij het recht op ontvangst van de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

10. De prijzen worden slechts binnen 40 dagen geleverd.

11. De organisator is niet aansprakelijk voor niet-levering van de prijs doordat de winnaar de prijs niet heeft ontvangen of onjuiste adresgegevens heeft opgegeven. In dit geval blijft de prijs eigendom van de organisator.

12. De prijzen, die eigendom blijven van de organisator, kunnen door het selectiecomité worden toegekend aan andere deelnemers die zijn geselecteerd volgens de richtlijnen van deze deelnamevoorwaarden.

§ 5 Prijzen

1. Over de prijs kan niet worden onderhandeld of deze kan niet worden gewijzigd.

2. De prijs is een pakket uit het Modern Living assortiment inclusief (hierna te noemen de "prijs").

3. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen in deze wedstrijd. Er zullen in totaal 6 winnaars zijn voor de Instagram prijsvraag.

4. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. De geldwaarde van de prijs kan niet worden uitbetaald of worden ingewisseld voor een andere prijs. Winnaars hebben geen recht op speciale voorwaarden van de prijs.

5. Als de winnaar zich terugtrekt uit de prijs, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer, bepaald door het selectiecomité.

§ 6 Rechten en plichten van de organisator

1. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten, een wedstrijdwerk van de fanpagina te verwijderen of een deelnemer het recht op de prijs te ontnemen als hun handelingen in strijd zijn met de wet of de goede zeden, de legitieme belangen van derden schaden of in strijd zijn met de bepalingen van deze deelnamevoorwaarden, met name als:

a. ze niet persoonlijk handelen, maar via derden;

b. ze niet meerderjarig zijn;

c. er claims worden ingediend door derden in verband met hun wedstrijdwerk, in het bijzonder met betrekking tot de publicatie van een gelijkenis van een persoon die is vastgelegd in het wedstrijdwerk of de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

2. Om twijfels over de deelname van een deelnemer aan de wedstrijd op te helderen, kan de organisator contact opnemen met de deelnemer via het door de deelnemer opgegeven communicatiekanaal (bijvoorbeeld via een privébericht op Instagram), waarmee de deelnemer akkoord gaat.

3. De organisator is niet verantwoordelijk voor de tijdige verzending en verwerking van informatie veroorzaakt door de werking van Instagram, technische problemen of andere computerstoringen, het uitvallen van de internetverbinding of andere storingen van technische aard.

§ 7 Gegevensbescherming

Voor zover in het kader van de wedstrijd persoonsgegevens van deelnemers worden verzameld, worden deze gegevens uitsluitend vastgesteld, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd gewist. De deelnemer stemt hier uitdrukkelijk mee in. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier Algemene privacyverklaring (Art. 13 EU-AVG)

§ 8 Klachten

1. Elke deelnemer heeft het recht om klachten over het verloop of het resultaat van de wedstrijd in te dienen, zowel tijdens de wedstrijdperiode als na afloop van de wedstrijd, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de wedstrijd (bij klachten die aangetekend worden verzonden, is de datum van de poststempel bepalend).

2. Klachten worden per aangetekende post met de aantekening "Prijsvraag Modern Living - Klacht" verzonden naar het adres van de organisator zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, onder vermelding in de onderwerpregel van het bericht, alsmede per privébericht, waarvan de ontvanger de fanpagina @zooplus.nl op Instagram is.

3. Klachten worden door de organisator binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst in behandeling genomen. De deelnemer wordt per e-mail of per aangetekende post naar het in de klacht vermelde adres op de hoogte gesteld van de beslissing van de organisator.

4. De klacht dient de naam en achternaam en het adres te bevatten van degene die de klacht indient en een gedetailleerde beschrijving van de oorzaken of redenen van de klacht alsmede de beoogde wijze van afhandeling van de klacht.

§ 9 Slotbepalingen

1. De deelnamevoorwaarden kunnen tijdens de wedstrijdperiode worden bekeken onder de wedstrijdvermelding op de fanpagina of op de website onder de volgende link.

2. Alle informatie over de wedstrijd kan worden opgevraagd door contact op te nemen met de organisator via een privé Instagram bericht via de fanpagina.

3. In zaken die niet in deze voorwaarden worden geregeld, is het Duitse recht van toepassing.

4. Alle geschillen die voortvloeien uit de verplichtingen van deze wedstrijd worden beslecht door de bevoegde gewone rechtbank.

5. De deelnamevoorwaarden worden van kracht op de dag van aanvang van de wedstrijd.

1. Wie is verantwoordelijk voor de privacyverklaring en bij wie kun je terecht?

zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München,

Tel.: NL: +31 (0) 2- 262 21 61

België: +32 2 588 71 66 E-Mail:.service@zooplus.nl

2. Kan ik bezwaar maken tegen de privacyverklaring of deze intrekken?

Er is geen mogelijkheid om je af te melden, aangezien de deelname aan de wedstrijd niet kan worden ingetrokken volgens de algemene voorwaarden.

3. Welke gegevens worden er verwerkt en voor welk doel?

Beschrijving van de gegevensverwerking

Naam en postadres van winnaars van sociale media-wedstrijd

Zodat de winnaars hun prijzen kunnen ontvangen (verzonden naar hun huisadres)

Art 6(1)(b) of GDPR (Contract)

4. Aan wie geven we de gegevens door en voor welke doeleinden?

Externe ontvanger

Waar de prijs wordt verstrekt door onze promotiepartners, ontvangen de promotiepartners deze gegevens.

5. Is er een doorgifte van gegevens naar een derde land?

Nee.

6. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Gedurende 30 dagen nadat de wedstrijd is afgelopen.

7. Is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om wettelijke of ...

Is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om wettelijke of contractuele redenen?

Ja

8. Is er geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw persoonlijke gegevens

Is er geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw persoonlijke gegevens of profilering op grond van artikel 22?

Nee

9. Welke rechten heb je?

Je hebt te allen tijde het recht om een bevestiging van zooplus te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op rectificatie, wissing en beperking van de gegevensverwerking, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om de overdracht van gegevens aan te vragen. Voor informatiebehoeften of verzoeken, herroepingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, kun je een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming of naar de bovenstaande contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer er zich schendingen van de privacy voordoen.

10. Bijzondere informatie over het recht van bezwaar

Case-specific recht van bezwaar

Je hebt het recht om, om redenen van jouw eigen situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr.4 AVG. voor klantenadvies en klantenservice en voor verkoopdoeleinden. Als je bezwaar maakt, worden jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij zooplus overtuigende legitieme gronden voor verwerking aantoont die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden

zooplus kan jouw gegevens ook verwerken voor direct marketing voor zover wettelijk toegestaan. Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend. De contactgegevens zijn te vinden in rubriek 1.

Hoe kan ik de functionaris voor gegevensbescherming bereiken?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail: ph@hwdata.de.