Deelnamevoorwaarden voor het zooplus spaarplan

Voor het zooplus spaarplan (hierna: spaarplan) gelden de volgende deelnamevoorwaarden tussen de klant en zooplus SE (hierna: zooplus), zoals omschreven in de geldende versie op het moment dat het contract werd afgesloten:

1. Deelname

Het aanbod voor het spaarplan is gericht op geselecteerde klanten van wettelijke leeftijd die geregistreerd zijn in de online shop www.zooplus.nl (hierna: online shop). Bij registratie is de klant verantwoordelijk voor de getrouwe en volledige verstrekking van de benodigde persoonlijke gegevens. De klant is verplicht de persoonlijke inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet beschikbaar te maken voor onbevoegde derden. De selectie van klanten voor het spaarplan ligt uitsluitend bij zooplus.

2. Afsluiten van het contract

Het aanbod tot selectie van een spaarplan aan een geselecteerde klant in de bestelstap "Besteloverzicht" is vrijblijvend. Pas na selectie van de aangeboden spaarplan-variant door de klant en de daaropvolgende klik op de knop "Bestelling betalen" gaat de klant in op een bindend aanbod. De klant ontvangt vervolgens een geautomatiseerde bevestiging over zijn/haar aankoop samen met het spaarplan per e-mail (hierna: bestelbevestiging). Deze geautomatiseerde bestelbevestiging is nog geen aanvaarding van het aanbod.

Het contract met zooplus over het spaarplan komt pas tot stand als zooplus de activatie van het bestelde spaarplan bevestigt met een tweede e-mail aan de klant (hierna: spaarplanbevestiging).

Bij de keuze voor vooruitbetaling komt het contract tot stand zodra zooplus de betalingsinformatie verstuurt. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na overgave van de bestelling naar de klant gestuurd.

3. Spaarplan

  • 3.1 Algemeen

    Het spaarplan is een betaald kortingsprogramma dat enkel in verbinding met een productaankoop kan worden afgesloten. Door de aanschaf van een spaarplan ontvangt de klant binnen een vastgelegd tijdsbestek een bepaalde basiskorting op bij zooplus gedane bestellingen. Per geselecteerd spaarplan ontvangt de klant daarnaast een vastgestelde korting op geselecteerde productgroepen of merken (zogenaamde premiumkorting) binnen de in het spaarplan vastgelegde periode. De basiskorting wordt niet over de vastgestelde premiumkorting op geselecteerde productgroepen of merken berekend.

    Het spaarplan is uitsluitend bedoeld voor particuliere klanten en hun persoonlijke behoeften. Daarom kan de klant met het spaarplan goederen met een waarde van maximaal 3.000,- EUR (exclusief levering- en verzendkosten en voor aftrek van eventuele kortingen) per jaar kopen. Het gebruik voor commerciële doeleinden is verboden. zooplus behoudt zich het recht voor contractvoorstellen, die de indruk wekken voor commerciële doorverkoop te worden gebruikt, niet aan te nemen.

    Het gekozen spaarplan is alleen geldig alleen voor het zooplus klantenaccount waarvoor het is afgesloten. Het spaarplan kan niet op een ander klantenaccount worden overgedragen. Er kan slechts één spaarplan per klantenaccount worden afgesloten.

4. Herroepingsrecht

Klanten, die consument zijn, hebben een herroepingsrecht van veertien dagen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat noch commercieel is noch in verband staat met een zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende bepalingen zijn van toepassing op het herroepingsrecht en de uitsluiting daarvan. De klant kan bij verdere vragen contact opnemen met de klantenservice van zooplus.

Herroepingsvoorwaarden

De klant kan zijn/haar contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen via een duidelijke verklaring intrekken. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, dus niet voor opzegging van het contract en ook niet voor afwikkeling van onze informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 alinea 1 in verband met § 1 lid 1 nummer 7 tot 12, 15 en 19 alsmede artikel 248 § 13 lid 1 EGBGB (de wet tot invoering van het Duitse burgerlijk wetboek). Met het oog op de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail).

De herroeping dient te worden gericht aan:

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Duitsland

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve annulering moeten de wederzijdse ontvangen prestaties worden geretourneerd. De klant wordt verplicht een vergoeding te betalen voor de waarde van de tot aan het moment van herroeping geleverde dienst indien de klant vóór het indienen van de contractverklaring op deze rechtsgevolgen is gewezen en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij vóór het einde van de herroepingstermijn met de tegenprestatie beginnen. Indien er een verplichting tot schadevergoeding wegens waardeverlies bestaat, kan dit betekenen dat de klant de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de herroeping nog moet nakomen. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig indien de overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de klant door beide partijen volledig is uitgevoerd voordat de klant gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. Verplichtingen voor restitutie van betalingen dienen binnen 30 dagen te worden vervuld. De termijn voor de klant begint voor verzending van zijn/haar verklaring van herroeping. De termijn voor zooplus begint met de ontvangst ervan van de verklaring van herroeping.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

5. Gegevensbescherming

zooplus neemt de bescherming van de gegevens van zijn klanten zeer serieus. Lees hierover meer in onze uitvoerige Privacyverklaring.

6. Opzegging

a. De opzegging van het spaarplan door de klant is te allen tijde met directe ingang zonder opgaaf van redenen mogelijk. De opzegging kan plaatsvinden via e-mail aan service@zooplus.nl of via onze klantenservice. Het eenmalig betaalde bedrag voor het spaarplan wordt niet terugbetaald.

b. zooplus heeft het recht het spaarplan om gegronde redenen zonder opzegtermijn te beëindigen. Een dergelijke gegronde reden tot opzegging is met name geldig als de klant

- in strijd handelt met deze Deelnemingsvoorwaarden of andere contractuele voorwaarden,

- onvolledige of verkeerde informatie verstrekt.

De opzegging vindt plaats in elektronische vorm. Met de verzending van de opzegging deactiveert zooplus het spaarplan van de klant. Gebruik hiervoor ons contactformulier.

7. Wijziging van de contractvoorwaarden

zooplus heeft het recht om het spaarplan stop te zetten of de voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen voor zover dit voor vereffening van achteraf ontstane prestatiedeficieten of aanpassingen aan gewijzigde wettelijke of technische voorwaarden noodzakelijk is en de klant niet in strijd met de goede trouw wordt benadeeld.

zooplus zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen met vermelding van de inhoud van het gewijzigde reglement. De wijziging zal deel uitmaken van het contract indien de klant niet binnen 2 weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm aan zooplus bezwaar maakt tegen de opname ervan in de contractbepalingen.

8. Exploitant van de webshop

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Duitsland

Directie:

Dr. Cornelius Patt (CEO)

Andreas Maueröder

Dr. Mischa Ritter

Voorzitter van de Raad van Toezichthouders:

Stefan Götz

Statutaire zetel van de onderneming: München, Duitsland

Amtsgerecht München HRB 273759

Btw-identificatienummer: DE 200 164 421

9. Klantenservice

Onze klantenservice is maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 14:00 uur telefonisch bereikbaar vanuit Nederland via 0031-13-208-20-53 en vanuit België via 0032-28-804-421.

Je kunt ook gebruik maken van ons contactformulier (24 uur per dag).

10. Slotbepaling

Mocht een bepaling van deze Deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. De ongeldige of ontbrekende bepaling wordt vervangen door de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Het Duitse recht is geldig met uitsluiting van het VN Koopverdrag (CISG). Deze rechtskeuze is slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van zijn bestelling.

Verder zijn op alle bestellingen tussen zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland (hierna: zooplus) en zijn klanten via de online shop www.zooplus.nl de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hier vind je de details van de Algemene Voorwaarden.

11. Printversie van de deelnamevoorwaarden

Als je op de link "Printversie van de Algemene Voorwaarden" klikt, ontvang je een printvriendelijke versie van deze deelnamevoorwaarden. Je kunt deze versie printen of opslaan.

Stand: 8 maart 2022.